Coaching

COACHING

COACHING (3)

Το Coaching είναι μία σύγχρονη μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης και επίτευξης στόχων. Με τη βοήθεια δηλαδή ενός "προσωπικού προπονητή", το άτομο κατανοεί πως να διαχειρίζεται τις αδυναμίες του, να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο, να λαμβάνει αποφάσεις με ενάργεια και να εστιάζει σε συγκεκριμένους στόχους.

Στόχος του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες - Η Εξέλιξη είναι να εκπαιδεύσει τους νέους μέσω του Coaching, έτσι ώστε να αναπτύξουν οξύνοια σκέψης και ευκρινή στοχασμό. Αναλύοντας τα νέα επιστημονικά δεδομένα που διαμορφώνουν το ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι, το Ινστιτούτο θα σταθεί αρωγός στην εκπαίδευση, διαμόρφωση και ανάδειξη των νέων ηγετών.

Η άμεση πρακτική εφαρμογή του Coaching θα βοηθήσει στην επίτευξη του οράματός μας: μιας κοινωνίας επανδρωμένης από νέους με ικανότητες, ταλέντα και στόχους. Νέους που οραματίζονται και διεκδικούν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

LEADERSHIP COACHING

Leadership Coaching

Το Leadership Coaching καθίσταται «ανάγκη» στις μέρες μας καθώς η αλλαγή σε θέματα οργάνωσης και χειρισμού επιχειρήσεων, οργανισμών ακόμη και χωρών κρίνεται αναγκαία. Η αλλαγή αυτή είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και προσαρμογή στους φρενήρεις ρυθμούς στους οποίους κινείται ο κόσμος και πιο συγκεκριμένα, η αγορά εργασίας.

Σκοπός του Leadership Coaching είναι:

-          Η δημιουργία ηγετικού προφίλ.

-          Η ενθάρρυνση και ανάπτυξη οράματος.

-          Η λήψη αποφάσεων.

-          Η διαχείριση κρίσεων.

-          Η ικανότητα στοχοθεσίας

Read more...

BUSINESS COACHING

Business Coaching

Στο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως και στη ζωή, το Coaching ως πρακτική εστιάζει στον στόχο, τη λύση και τη δράση.  Το Coaching συμβάλλει στην ταχύτερη ανάληψη ρόλων και ηγεσίας, την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης των υπαλλήλων επιφέροντας υψηλότερους ρυθμούς διαχείρισης αλλαγών και αυξημένη παραγωγικότητα. Επίσης βελτιώνει την λειτουργικότητα της  ομάδας καθώς  αναμορφώνει τις σχέσεις των υπαλλήλων και συμβάλλει στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Σκοπός του Business Coaching είναι:

-          Η αναδιαμόρφωση της σχέσης εταίρων και πελατών.

-          Η ανάπτυξη δεξιοτήτων.

-          Η ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης.

-          Η βελτίωση της απόδοσης.

-          Η λήψη αποφάσεων.

-          Η διαχείριση κρίσεων και

-          Η ικανότητα στοχοθεσίας.

Read more...

LIFE COACHING

 Life Coaching

Είναι μία πρωτίστως εσωτερική διεργασία, η οποία στοχεύει στην κατανόηση του «είναι» μας και του κόσμου έτσι ώστε να επιτευχθεί, σε πρώτη φάση, η αρμονική και ισορροπημένη συνύπαρξη του «εγώ» και του «εμείς».  Στο Ινστιτούτο Νέοι Ηγέτες  η Εξέλιξη, πιστεύουμε πως έχοντας συνείδηση του εαυτού μας και του κόσμου μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μόνο μέσω της προσωπικής ανάπτυξης μπορεί να επέλθει η πραγματική αλλαγή.

 Σκοπός του Life Coaching είναι:

-          Η δημιουργία μιας ουσιαστικής και δυνατής σχέσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

-          Η διερεύνηση, κατανόηση και αποδοχή του εαυτού μας.

-          Η συνειδητοποίηση των προβλημάτων και η λύση τους.

-          Η σωστή στοχοθέτηση και η χρησιμοποίηση των κατάλληλων εφοδίων και μεθόδων για την επίτευξη των στόχων.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Στηρίξτε τις προσπάθειές μας:

Ποσό:

Log in