Εκθέσεις πεπραγμένων

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (2)

Διαχειριστική επάρκεια

Το Ινστιτούτο έχοντας στόχο, τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των προγραμμάτων που υλοποιεί (τόσο σε επίπεδο φυσικού όσο και σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου) έχει υποβάλλει και εγκριθεί ως φορέας που πληρεί τις προϋποθέσεις διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων προγραμμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου…..

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Support our efforts for life learning


Log in