Το Ινστιτούτο Νέων Ηγετών (YouthLeadership) κάθε χρόνο καλύπτει τριάντα (30) κενές θέσεις σε δύο (2) περιόδους διάρκειας έξι (6) μηνών, με φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship), με έμφαση στην διεθνή πολιτική, την διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις, τις ευρώ-ατλαντικές σχέσεις το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα ΜΜΕ, την πολιτική επικοινωνία και άλλους τομείς.

Οι ασκούμενοι προέρχονται από τμήματα Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας και ως βασικά απαραίτητα προσόντα, απαιτούνται:

1. Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

2. Δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

Στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούμενοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν τετράωρη παρουσία, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στο Ινστιτούτο.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης – προκήρυξης. Η αίτηση συνοδεύεται από:

1. Αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων.

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και την αγγλική.

3. Κατάλογο εκπονημένων εργασιών καθώς και τυχόν δημοσιεύσεων.

4. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας.

Στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές που επιλέγονται, αναλαμβάνουν βοηθητικές και ερευνητικές εργασίες, συμμετέχουν στην προετοιμασία και διεξαγωγή των σεμιναρίων, των διαλέξεων και των συνεδρίων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο κάθε χρόνο, καθώς και στην προετοιμασία διάφορων προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα.