Πολιτική για την ποιότητα και τη διαχειριστική επάρκεια του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ σε ότι αφορά τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τη γενικότερη επιχειρησιακή λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την επιμόρφωση και για τη συμβουλευτική υποστήριξη μεταναστών, αποτελεί η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων στη βάση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με ταυτόχρονη συνεχή επίδειξη της αναγκαίας διοικητκής, διαχειριστικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και της διαρκούς συμμόρφωσης κατά τρόπο αναμφισβήτητο, με τις αντίστοιχες κατά περίσταση απαιτήσεις και προσδοκίες των συναλλασσομένων, των ωφελουμένων, των αναγνωρισμένων ενδιαφερομένων μερών, της νομοθεσίας, των εφαρμόσιμων τυποποιητικών και κανονιστικών εγγράφων και της σχετιζόμενης τεχνικής, επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Η ανωτέρω αξιοπιστία εξασφαλίζεται με τη διαρκή ικανοποίηση της κείμενης εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, των κριτηρίων επίσημης αναγνώρισης-επιβεβαίωσης και των απαιτήσεων που θέτουν οι αρμόδιες αρχές, των κριτηρίων πιστοποίησης και των απαιτήσεων που τίθενται στο Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 9001:2015, στο Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, και στους Οδηγούς Εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-2&-3:2008 όπως αυτά ερμηνεύονται στις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες του διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης και των λοιπών , ενδιαφερομένων με τη λειτουργία της πιστοποίησης, φορέων και οργανισμών, καθώς και με τη συμμόρφωση με τις ανάλογες απαιτήσεις και τα λοιπά κανονιστικά έγγραφα που θέτει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), όπως εκάστοτε βρίσκονται όλα τα ανωτέρω σε ισχύ.

Θεμελιώδης σκοπός του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ, είναι να λειτουργεί και να διαχειρίζονται και να υλοποιούνται έργα δημόσιου χαρακτήρα προμηθειών και υπηρεσιών και εκτέλεσης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) στη βάση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο που συμμορφώνεται με την εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα, η λειτουργικότητα και η χρηστικότητα κάθε έργου δημόσιου χαρακτήρα με γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των ωφελουμένων, την επίτευξη των σκοπών του, την εδραίωση της εμπιστοσύνης των αρμοδίων αρχών για το έργο του και τη γενικότερη αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του και των ιδρυτικών του σκοπών.

Η Διοίκηση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ δεσμεύεται να προσδιορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, η ικανοποίηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη τόσο για να παραμένει η λειτουργία του Ινστιτούτου αποτελεσματική με βάση τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρησιακό περιβάλλον του, παρέχοντας υπηρεσίες χωρίς οιασδήποτε μορφής μείωση στα σχετικά κριτήρια και τις απαιτήσεις της πιστοποίησης και της ποιότητας, όσο και για να προκύπτει πλήρης συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες γενικότερες απαιτήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και να προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποτελεσματική και συνεχή υλοποίηση της παρούσας δεσμευτικής Πολιτικής για τη Ποιότητα, για τη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας, καθώς και για την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων ποιότητας, επίδοσης, επιχειρησιακής συνέχειας και ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης εντάσσονται η στελέχωση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ με έμπειρο, κατάλληλα καταρτισμένο και διαρκώς επιμορφούμενο προσωπικό το οποίο διαθέτει τη δέουσα επιστημονική και τεχνική ικανότητα, η χρήση κατάλληλων, σύγχρονων και αξιόπιστων μεθοδολογικών εργαλείων, εφαρμογών λογισμικού, συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας, εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού, η υλοποίηση λεπτομερών και σαφών διαδικασιών και η διασφάλιση της συνεχούς ροής των αναγκαίων οικονομικών πόρων ώστε να αποτελεί εφικτό στόχο η παροχή υπηρεσιών υψηλού κύρους και αξιοπιστίας με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, σε κάθε αποδέκτη και ενδιαφερόμενο, χωρίς οιασδήποτε μορφής διακρίσεις και αποκλεισμούς. Το κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένο προσωπικό και η Διοίκηση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ φέρουν την ευθύνη για την άρτια και τεχνικά επαρκή υλοποίηση των αναλαμβανόμενων έργων-δημοσίων συμβάσεων, την παροχή λοιπών υπηρεσιών και την εκτέλεση επιμέρους εργασιών με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες των χρηστών-ωφελουμένων και με γνώμονα τη προστασία των προσωπικών και λοιπών δεδομένων τους και την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που περιέρχονται στην κατοχή του, μεταχειριζόμενους όλους ισότιμα και δίκαια, χωρίς υπερβολικές ή πρόσθετες απαιτήσεις.

Παράλληλα το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΕΞΕΛΙΞΗ λαμβάνει κάθε μέριμνα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, την προστασία και την ακεραιότητα των χώρων, των υποδομών, των εγκαταστάσεων και των αρχείων που διαχειρίζεται από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, φθορά και σκόπιμη ή μη ζημία, για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και συμβάντων και για την ασφαλή και σύννομη διαχείριση των πληροφοριών που επεξεργάζεται.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΕΞΕΛΙΞΗ αναγνωρίζει ως θεμελιώδη παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία του και την εκπλήρωση των ιδρυτικών σκοπών του και της κοινωνικής αποστολής του, την επίτευξη υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών και παρεχομένων υπηρεσιών, με παράλληλη ελαχιστοποίηση δυνητικών αμφισβητήσεων οιασδήποτε προέλευσης. Θεωρεί ως σημαντικές τις σχετικές παραμέτρους λειτουργίας και υιοθετεί πλήρως τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ισοτιμίας και ισονομίας στη μεταχείριση των ωφελουμένων, απαλλαγμένης από επιρροές, διακρίσεις και παράλογες ή υπερβολικές απαιτήσεις, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης, εντός πλαισίου της κοινωνικής ηθικής και δεοντολογίας. Για το σκοπό αυτό, εντοπίζει και αξιολογεί σε συνεχή βάση την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων και φαινομένων που διακυβεύουν στη πράξη τη καθιέρωση των ανωτέρω αρχών και επιφέρουν σοβαρό κίνδυνο καταστρατήγησης της εφαρμογής τους. Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση η Διοίκηση βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που κρίνονται σκόπιμα για τη διατήρηση της παρούσας πολιτικής και τη τήρηση των κανόνων περί ποιότητας, εμπιστευτικότητας, προστασίας ευαίσθητων δεδομένων, χρηστής και διαφανούς διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας από το προσωπικό. Ταυτόχρονα καθιερώνονται συγκεκριμένες τεκμηριωμένες Διαδικασίες λειτουργίας όπου εξειδικεύονται οι επιμέρους πολιτικές ανά δραστηριότητα και θεματικό πεδίο.

Η συνολική λειτουργία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των Διαδικασιών και των προβλέψεων του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας, ενώ όλο το προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα γνωρίζει και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εφαρμογή των Διαδικασιών που αφορούν τη θέση εργασίας του. Η Διοίκηση, δεσμεύεται να στηρίξει την διαρκή εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας, παρέχοντας όλα τα αναγκαία μέσα και απαιτούμενους πόρους για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, την προαγωγή της ασφάλειας, την τήρηση άριστης υλικοτεχνικής υποδομής και υψηλού επιπέδου και τεχνικής ικανότητας ανθρώπινου δυναμικού το οποίο να εργάζεται σε περιβάλλον ασφαλές που προάγει την επιστημονική, την επαγγελματική και την προσωπική ανέλιξη. Η Διοίκηση βρίσκεται διαρκώς, σε εγρήγορση ώστε να εντοπίζει όλες τις σημαντικές μεταβολές που επιφέρονται στο νομοθετικό, κανονιστικό και τυποποιητικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ινστιτούτου και τα διαχειριζόμενα έργα, με σκοπό να λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας. Παράλληλα έχει κοινοποιήσει σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής του ινστιτούτου, τόσο τη σημασία της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών όσο και της συμμόρφωσης με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και τη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της συστηματικής εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων και συστημάτων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας απαρέγκλιτα και να συμβάλει στην εδραίωση και στη διαρκή βελτίωσή του.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του Ινστιτούτου η Εξέλιξη :
• Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας (Σ.Δ.Π.-Σ.Δ.Ε.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, τους Οδηγούς Εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-2-3:2008 , καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς , τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τα λοιπά Κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης/Επιβεβαίωσης και των αρμοδίων Αρχών εποπτείας και ελέγχου, όπως τα ανωτέρω εκάστοτε βρίσκονται σε ισχύ.
• Ασκεί χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, με ταυτόχρονη πλήρη επίγνωση της κοινωνικής ευθύνης για την εξυπηρέτηση και προστασία των μεταναστών-ωφελουμένων
• Βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τον εντοπισμό όλων των σημαντικών μεταβολών που επιφέρονται στα εφαρμόσιμα τυποποιητικά και κανονιστικά έγγραφα που διέπουν τη λειτουργία του ινστιτούτου και τα διαχειριζόμενα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δεσμεύεται για τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων προκειμένου να αναθεωρείται κατάλληλα η τεκμηρίωση του ΣΔΠ-ΣΔΕΠ ώστε αυτό να διατηρείται ενήμερο, αποτελεσματικό και συνεχώς βελτιούμενο
• Εξασφαλίζει την τεχνική επάρκεια, εμπειρογνωμοσύνη, δεξιότητες και ικανότητα του προσωπικού, των υπεργολάβων και των συνεργατών που απασχολεί ώστε οι εργασίες τους να εκτελούνται σε συμμόρφωση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις οιασδήποτε προέλευσης (πελατών, ενδιαφερομένων μερών, νομοθεσίας κλπ). Καθιερώνει μηχανισμούς επιλογής προσωπικού και συνεργατών με βάση αντικειμενικά κριτήρια εργασιακής εμπειρίας, τεχνικής ικανότητας και επαγγελματικής επάρκειας.
• Εξασφαλίζει τη διάθεση προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξωτερικών συνεργατών, με αποδεδειγμένη εμπειρία για τα καθήκοντα που ανατίθενται, ενώ συστηματικά αξιολογεί με αντικειμενικά κριτήρια την επίδοση/απόδοση που επιδεικνύεται.
• Αναγνωρίζει και καλύπτει τις ανάγκες επιμόρφωσης και επανεκπαίδευσης του προσωπικού ώστε να διατηρείται τεκμηριωμένα η τεχνική τους ικανότητα και η συμμόρφωση με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τομέων δραστηριοποίησης του ιδρύματος
• Διασφαλίζει την εχεμύθεια του προσωπικού , καθώς και την ασφάλεια πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών
• Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την επίδοση και την αποτελεσματικότητα των καθιερωμένων Διεργασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του ΣΔΠ-ΣΔΕΠ
• Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε επίπεδο Ινστιτούτου και επιμέρους Τμημάτων, καθώς και σε επίπεδο κάθε διακριτού αναλαμβανόμενου έργου δημόσιου χαρακτήρα, αλλά και σε επίπεδο συνολικών έργων και λειτουργικών Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια συστηματικής Ανασκόπησης του ΣΔΠ-ΣΔΕΠ από την Διοίκηση.
• Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος και εμπλεκόμενης οργανωτικής μονάδας του Ινστιτούτου.
• Παρακολουθεί συστηματικά τις χρηματοροές και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας και αυτοτέλειας, ώστε να μην υπόκειται δυνητικά σε οιασδήποτε μορφής επιρροή που τυχόν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα και την ακεραιότητα που οφείλει να επιτυγχάνει στην επιχειρησιακή του λειτουργία και στις εκτελούμενες εργασίες
• Διαθέτει στελέχη κια εξωτερικούς συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση, εγρήγορση και εκπαίδευση ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
• Εξασφαλίζει την ανεξάρτητη, αμερόληπτη και ακέραια λειτουργία
• Ενημερώνει τα στελέχη του για τις επιμέρους πτυχές του Συστήματος Ποιότητας που αφορούν τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, εξασφαλίζει την πρόσβαση στην σχετική τεκμηρίωση του ΣΔΠ και διασφαλίζει ότι εργάζονται εντός πλαισίου της παρούσας δεσμευτικής Πολιτικής Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας.
• Καθιερώνει μηχανισμούς εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων με σκοπό να εντοπίζει αποκλίσεις από τις απαιτήσεις λειτουργίας και να αναλαμβάνει έγκαιρα κατάλληλες διορθωτικές ή/και προληπτικές δράσεις για την άρση των επιπτώσεων που επιφέρουν αυτές οι αποκλίσεις στο κύρος του Ιδρύματος και στη ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών
• Καθιερώνει μηχανισμούς έλεγχου και αξιολόγησης των προμηθευτών, των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων που χρησιμοποιεί
• Εξασφαλίζει ασφαλές περιβάλλον εργασίας, παρέχοντας όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας και την απαραίτητη συστηματική εκπαίδευση στις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας
• Εκπονεί σχέδια και διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου τυχόν περιστατικού στο λειτουργικό περιβάλλον και την περιουσία του Ινστιτούτου, τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και τη διατήρηση της αναγκαίας εγρήγορσης του προσωπικού με τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας
• Καθιερώνει διαδικασίες τεκμηριωμένης αντιμετώπισης παραπόνων, καταγγελιών και αμφισβητήσεων πελατών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, ενώ ταυτόχρονα διερευνά συστηματικά το επίπεδο ικανοποίησής τους από τις παρεχομένες υπηρεσίες.
• Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η Διοίκηση αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον αποδέκτη-χρήστη των παρεχομένων υπηρεσιών του οποίου το επίπεδο ικανοποίησης μετρά και στοχεύει να βελτιώνει .
• Αποδέχεται τον έλεγχο από αρμόδιες αρχές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και μεριμνά άμεσα για την άρση όλων των μη συμμορφώσεων και αποκλίσεων που τυχόν εντοπίζονται στη λειτουργία του Ινστιτούτου

Εκ της Διοικήσεως