Συνεργασία

Γίνετε συνεργάτης του Ινστιτούτου και επωφεληθείτε σημαντικά σε πολλούς τομείς. Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει συνεργασίες με επιχειρήσεις μέσω στρατηγικά σχεδιασμένων προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας της εκάστοτε εταιρίας. Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες που αποσκοπούν στο όφελος των εργαζομένων των επιχειρήσεων, όπως προνομιακές τιμές σε τομείς εκπαίδευσης.

Το μέγεθος των δραστηριοτήτων μας  χρειάζεται πολλαπλές συνεργασίες και συγχρονισμένες προσπάθειες καθώς και την ενεργό συμμετοχή τόσο του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας εν γένει.

Η στενή συνεργασία και η δημιουργία ενός ειδικού δικτύου υποστηρικτών είναι οι παράγοντες που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.