Οι στόχοι μας

 1. Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής. Παράλληλα η δραστηριοποίηση των πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς θεμέλιο της εξέλιξης και της ανάπτυξης αποτελούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες της νεότερης γενιάς και των ενεργών πολιτών.
 2. Η κατάρτιση, σε ηγετικές ικανότητες και δεξιοτεχνίες, νέων πολιτών, καθώς και η εκπαίδευση που στοχεύει στην ανάδειξη ανερχόμενων ηγετικών στελεχών στις διεθνείς σχέσεις, δεδομένου ότι οι νέοι ηγέτες μπορούν αδιαμφισβήτητα να ενδυναμωθούν μέσω της μόρφωσης και των εκπαιδευτικών διαλέξεων, συζητήσεων, ομαδικών δραστηριοτήτων, αναπαραστάσεων, σύντομων μελετών, της ειδησεογραφίας, της ενασχόλησης με προσωπικές ασκήσεις, πολιτικά φόρα και συνεδριάσεις σχεδιασμού έργων.
 3. Η ενδυνάμωση της Δημοκρατίας, μέσω της αύξησης της πολιτικής ενασχόλησης και συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, προκειμένου να καλλιεργηθεί μεγαλύτερη αίσθηση κοινωνικής συνείδησης και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες.
 4. Ιδιαίτερη σημασία, επίσης, δίνεται και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τόσο γηγενών, όσο και αλλοδαπών πολιτών, με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, και τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών με σκοπό την ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη των ατόμων και των συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης δημοκρατικής διαπολιτισμικής κοινωνίας.
 5. Μέσω των ειδικών κύκλων σεμιναρίων που διοργανώνονται δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης στους τομείς Ηγεσίας/Leadership, ικανοτήτων διαπραγμάτευσης, συναισθηματικής νοημοσύνης και γενικά για την προώθηση και επίτευξη των στόχων του ινστιτούτου.
 6. Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Μεταναστών και των ξένων εν γένει που κατοικούν στην Ελλάδα.
 7. Η μέριμνα για  μελέτη, προώθηση, προβολή διατήρηση, ανάπτυξη και διάδοση μεταξύ των Μεταναστών, των πολιτιστικών και ιστορικών αξιών και παραδόσεων του κάθε λαού.
 8. Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς φορείς και οργανώσεις, συνδέσμους, άλλους συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες και γενικά με κάθε μορφωτικό φορέα, ελληνικό ή ξένο.
 9. Η εστίαση στην παροχή νομικής βοήθειας για την επίλυση γραφειοκρατικών υποθέσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.
 10. Η δημιουργία τμήματος παροχής νομικής και κοινωνικής υποστήριξης που θα διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των Μεταναστών, Αιτούντων  Άσυλο, Προσφύγων και όσων έχουν γίνει δεκτοί από ανθρωπιστικού καθεστώτος.
 11. Η ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών και η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και  κατανόησης.